مبل بامبو دو نفره (پایه کروم)

قیمت : 744 هزار تومان